Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 19016506, місцезнаходження - 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 11 квітня 2018 року об 11:30 год. за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.           Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізора.

9.           Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

10.       Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

11.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

Реєстрація учасників 11 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 04 квітня 2018 р.

Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 10 квітня 2018 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведння загальних зборів.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сенько Анатолій Віталійович (надалі - відповідальна особа), тел. (067) 430-74-60.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства".

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного ЗЗА вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до ЗЗА (надалі-матеріали): акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 11.04.2018 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника).

Порядок участі та голосування на ЗЗА за довіреністю: після реєстрації та отримання бюлетенів для голосування представник голосує і фіксує волевиявлення в бюлетені для голосування виключно у відповідності до наданих йому повноважень, що повинні бути зазначені в довіреності на право участі у ЗЗА, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства": http://atlant.informs.net.ua/.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

По питанню №2: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборів Васляєва Віктора Володимировича.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №5: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

По питанню №6: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню № 7: Звіт Ревізора Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Ревізору продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства,  внутрішніх положень та чинного законодавства; запланувати та провести перевірку фінансово-господарської діяльності у наступному фінансовому році, за результатами якої підготувати відповідний висновок.

По питанню № 8:

1) Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2017 рік.

2) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

3) Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2017 рік.

По питанню № 9: Затвердити річний звіт Товариства  за 2017 рік.

По питанню №10: Чистий прибуток за 2017 рік у розмірі 26 076 000,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 1 303 800,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 24 772 200,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.     

По питанню №10: Попередньо, терміном на один рік, до 11.04.2019 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директоромБондаренком Володимиром Володимировичем, граничною сукупно вартістю до 50 000 000 (п’ятдесяти мільйонів) грн. 00 коп. Характер значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи отримання кредитів та позик. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства  Бондаренку Володимиру Володимировичу здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

766 700

618 014

Основні засоби  (за залишковою вартістю)

20 6652

21 727

Запаси 

595 603

500 066

Сумарна дебіторська заборгованість  

46 616

14 922

Гроші та їх еквіваленти

891

1 730

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

67 968

41 893

Власний капітал 

69 468

43 393

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 500

1 500

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

697 232

574 621

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

26 076

24 648

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

150 000

150 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

173,84

164,32

Генеральний директор

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 02.03.2018 року :

         - загальна кількість акцій - 150 000 шт.;

         - голосуючих акцій - 145 693  шт.