Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ–19016506, місцезнаходження 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2016 року о 11:00 год. за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

 

Порядок денний:

 

1.           Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.           Звіт Генерального директора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.           Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.           Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

6.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.

7.           Припинення повноважень та відкликання членів Наглядової ради Товариства.

8.           Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9.           Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та визначення особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з ними.

10.       Припинення повноважень та відкликання Ревізора Товариства.

11.       Обрання Ревізора Товариства.

12.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 19 квітня 2016 року з 10:00 год. до 10:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13 квітня 2016 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сенько Анатолій Віталійович, тел. (067) 430-74-60.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

478 170

331777

Основні засоби  

23 652

19113

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

373 839

234673

Сумарна дебіторська заборгованість  

13 683

18204

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 230

3645

Нерозподілений прибуток 

17 260

5639

Власний капітал 

18 760

7139

Статутний капітал 

1 500

1500

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

459 410

324638

Чистий прибуток (збиток) 

11 621

5633

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

150 000

150000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

470

386

Генеральний директор

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №48 від 17.03.2016 року.