Додаток 14

                                                                                                                                до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                      

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

1.4. Місцезнаходження емітента

02100  м. Київ вул. Дубового, 37

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу

 

2. Текст повідомлення

 

Річними загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант" (надалi - Товариство) (код за ЄДРПОУ-19016506, мiсцезнаходження 02100, Україна, м. Київ, вул. Дубового, 37) 26 квітня 2013 року було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу:

 

1) Дата прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 26 квітня 2013 року;

2) Назва органу, що прийняв рiшення: річні загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант ";

3) Вид, кiлькiсть та сума цiнних паперiв, спосiб їх розмiщення: пропонуються до розмiщення акцiї у кiлькостi 129 377 шт. на загальну сумму 1 293 770 (один мільйон двісті дев'яносто три тисячі сімсот сімдесят) грн. 00 коп., приватний спосіб розмiщення;

4) Тип, форма iснування цiнних паперiв, що розмiщуються: акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування.

5) Розмiр збiльшення статутного капiталу: 293 770 (один мільйон двісті дев'яносто три тисячі сімсот сімдесят) грн. 00 коп.; номiнальна вартiсть однiєї акцiї: 10 (десять) грн. 00 коп.; цiна розмiщення акцiй: 10 (десять) грн. 00 коп.; цiна розмiщення акцiй визначена незалежним оцiнювачем та затверджена Наглядовою радою Товариства;

6) Розмiщення додаткових акцiй може призвести до збiльшення пакету акцiй акцiонерів: «фізична особа», яка володіє 13118 акціями, що складає 63,61% до статутного капіталу (до розміщення акцій) та «фізична особа», яка володіє 2068 акціями, що складає 10,02% до статутного капіталу (до розміщення акцій);

7) Спiввiдношення суми цiнних паперiв, на яку вони розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 627,343%;

8) Спiввiдношення загальної суми цiнних паперiв емiтента, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення: 100%;

9) Акцiонери, що мають намiр придбати акцiї, що пропонуються до розмiщення, мають наступнi права:

- переважне право, передбачене статтею 27 Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме, акцiонер має право придбати розмiщуванi Товариством простi iменнi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих iменних акцiй у загальнiй кiлькостi простих iменних акцiй;

- брати участь в управлiннi Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представникiв);

- одержувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень забороняється;

- виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй;

- брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частину (дивiденди);

- вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства;

- одержати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину майна Товариства або частину вартостi майна Товариства, пропорцiйну частцi акцiонера у статутному капiталi Товариства;

10) Оплата акцiй здiйснюється за рахунок власних коштiв осiб, якi мають намiр придбати акцiї, виключно грошовими коштами в нацiональнiй валютi, шляхом перерахування коштiв на поточний рахунок Товариства;

11) Мета розмiщення акцiй: фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в повному обсязі планується використати для поповнення обігових коштів емітента, приведення діяльності товариства до вимог ст. 14 Закону України  «Про акціонерні товариства». Товариство зобов'язується не використовувати для покриття збиткiв внески, що отриманi при розмiщеннi акцiй в рахунок їх оплати;

12) Прiзвище, iм'я та по батьковi членiв уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, якi придбали або планують придбати цiннi папери, що розмiщуються, наводяться кiлькiсть цiнних паперiв, якi планується придбати або вже придбанi зазначеними особами: рiшення було прийняте річними загальними зборами акцiонерiв;

13) Можливiсть конвертацiї цiнних паперiв не передбачається;

14) Iнша суттєва iнформацiя вiдповiдно до проспекту емiсiї: укладення договорів з першими власниками під час приватного розміщення акцій здійснюється в письмовій формі з 10-00 до 17-00  в наступні строки: початок першого етапу розміщення – 08.07.2013р., закінчення – 12.07.2013 р. включно; початок другого етапу розміщення – 15.07.2013 р., закінчення – 16.07.2013 р.

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Каган Вадим Владиславович

 

               

 

 

                                М.П.