Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 19016506, місцезнаходження - 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2017 року об 10:30 год. за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.           Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

3.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

4.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

5.           Звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Звіт Ревізора Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

8.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

9.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

10.       Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 26 квітня 2017 року з 10:00 год. до 10:25 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20 квітня 2017 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А, офіс 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Сенько Анатолій Віталійович, тел. (067) 430-74-60.

            Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://atlant.informs.net.ua/.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Нескоромного Андрія Валерійовича, Членом Лічильної комісії Сенька Анатолія Віталійовича.

По питанню №2:

1) Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1/2017 від 01.03.2017 року).

2) Постановити, що затверджувані порядок і спосіб засвідчення бюлетенів дійсні і є обов’язковими до виконання для всіх зборів акціонерів Товариства.

По питанню №3: Обрати Головою зборів Кагана Вадима Владиславовича, Секретарем зборів Васляєва Віктора Володимировича. Ведення зборів доручити Нескоромному Андрію Валерійовичу.

По питанню №4: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №5: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 рік.

По питанню №8: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

По питанню №9: Чистий прибуток за 2016 рік у розмірі 24 648 000,00 грн. розподілити наступним чином: 5%, що складає 1 232 400,00 грн. направити до резервного капіталу Товариства, а інші 95%, що складає 23 415 600,00 грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку.     

По питанню №10: Попередньо, терміном на один рік, до 07 квітня 2018 року, схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством, а саме, його Генеральним директоромБондаренком Володимиром Володимировичем, у розмірі до 10 000 000 (Десяти мільйонів) грн. 00 коп кожний. Характер значних правочинів: будь-які договори або угоди, що відповідають предмету діяльності Товариства у відповідності до Статуту, включаючи отримання кредитів та позик. Всі значні правочини Генеральному директору Товариства  Бондаренку Володимиру Володимировичу здійснювати за поданням Наглядової ради Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів  

618 014

478 170

Основні засоби  

21 727

23 652

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

500 066

373 839

Сумарна дебіторська заборгованість  

14 922

13 683

Грошові кошти та їх еквіваленти 

1 730

1 230

Нерозподілений прибуток 

41 893

17 260

Власний капітал 

43 393

18 760

Статутний капітал 

1 500

1 500

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

574 621

459 410

Чистий прибуток (збиток

24 648

11 621

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

150 000

150 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

431

470

Генеральний директор