Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

3. Місцезнаходження емітента

02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

5. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

 

Посадова особа Генеральний Директор Товариства Мициков Євген Юрiйович звiльнений 04.03.2015 року у зв’язку з пропозиціями та рішенням Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє часткою у статутному капіталі у розмірі 0,1867% (розмір пакету акцій: 2800,00 грн.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 09.08.2013 р. по 04.03.2015 р. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 04.03.2015 р.).

Посадова особа Генеральний Директор Товариства Бондаренко Володимир Володимирович  призначений 04.03.2015 року у зв’язку з пропозиціями та рішенням Наглядової ради Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: безстроково. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Начальник Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України. Рiшення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 04.03.2015 р.).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Бондаренко Володимир Володимирович  

 

                                    М.П.