Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

 

1. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

3. Місцезнаходження емітента

02100  м. Київ вул. Дубового, 37

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

5. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 

2. Текст повідомлення

 

Згідно з отриманим 29.05.2014 року від депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» повідомляє про зміну власників акцій, яким  належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

Пакет власника акцій - фізичної особи №1, що становив 107 063 акцій і складав 71,375% голосуючих акцій, зменшився на 107 063 акції і становить 0 акцій, що складає 0% голосуючих акцій. "Дата зміни" не вказується, оскільки, в зазначеному обліковому реєстрі відсутні дані щодо "Дати змін".

Пакет власника акцій - фізичної особи №2, що увійшов до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 0 акцій, збільшився на 53532 акції і становить 53532 акції, що складає 35,688% голосуючих акцій. "Дата зміни" не вказується, оскільки, в зазначеному обліковому реєстрі відсутні дані щодо "Дати змін".

Пакет власника акцій - фізичної особи №3, що увійшов до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 0 акцій, збільшився на 53531 акцію і становить 53531 акцію, що складає 35,687% голосуючих акцій. "Дата зміни" не вказується, оскільки, в зазначеному обліковому реєстрі відсутні дані щодо "Дати змін".

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Мициков Євген Юрiйович