Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі - Товариство) (код за ЄДРПОУ- 19016506, місцезнаходження -  02100 м. Київ вул. Івана Дубового, 37) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2012 року о 12:00 год. за адресою: 02100, м. Київ,  вул. Івана Дубового, 37, офіс 1.

 

Порядок денний:

 

1.          Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2.          Звіт Генерального директора, наглядової ради, ревізійної комісії про результати діяльності Товариства за 2011 рік.

3.          Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.

4.          Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік.

5.          Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 25 квітня 2012 року з 10:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 квітня 2012 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шевчук Лариса Володимирівна, тел. 574-05-04.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

2011рік   період   2010 рік

звітний 

попередній 

Усього активів  

85220

74688

Основні засоби  

7248

8183

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

64305

74583

Грошові кошти та їх еквіваленти 

466

352

Нерозподілений прибуток 

992

1482

Власний капітал 

1198

1688

Статутний капітал 

206

206

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

84022

73000

Чистий прибуток (збиток

(490)

243

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

20623

20623

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

282

303

 

Генеральний директор

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні Папери України» №52 від 21.03.2012 року.