Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ- 19016506, місцезнаходження 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 26 квітня 2013 року о 14:00 год. за адресою: 02100, м. Київ,  вул. Івана Дубового, 37, офіс 1.

 

Порядок денний:

 

1.          Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2.          Звіт Генерального директора Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.          Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.          Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.          Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.

6.          Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.

7.          Про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

8.          Про приватне розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення та проспекту емісії акцій.

9.          Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачається розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.

10.      Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій, затвердження результатів та звіту приватного розміщення акцій, повідомлення акціонерів про прийняті рішення та про можливість реалізації переважного права на придбання розміщуваних Товариством акцій та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені  законодавством строки змін до статуту,  пов'язаних із збільшенням  статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням  результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій затвердження результатів приватного розміщення акцій.

11.      Визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо отримання від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій, проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм акцій.

12.      Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, про характер правочинів та їх граничну вартість.

 

Реєстрація учасників 26 квітня 2013 року з 13:00 год. до 13:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

         Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22 квітня 2013 р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 08.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, буд. 37, офіс 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Шевчук Лариса Володимирівна, тел. 574-05-04.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

27918

85220

Основні засоби  

7867

7248

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

10953

74583

Грошові кошти та їх еквіваленти 

332

352

Нерозподілений прибуток 

2360

992

Власний капітал 

2566

1198

Статутний капітал 

206

206

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

25352

84022

Чистий прибуток (збиток) 

1368

(490)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

20623

20623

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

297

282

 

Генеральний директор

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України» №40 від 01.03.2013 року.