Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

3. Місцезнаходження емітента

02192, м.Київ, Дарницький бульвар, 8-А

4. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

5. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

7. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства Климця Павла Анатолійовича припинено 19.04.2016 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Акціями (часткою) Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.12.2013 р. – 19.04.2016 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Кагана Вадима Владиславовича припинено 19.04.2016 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій 375000,00 грн., що становить частку – 25% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.12.2013 р. – 19.04.2016 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства Васляєва Віктора Володимировича припинено 19.04.2016 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій 2500,00 грн., що становить частку – 0,1666% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.12.2013 р. – 19.04.2016 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол вiд 19.04.2016 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства Суботи Олексія Михайловича припинено 19.04.2016 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володіє пакетом акцій 2800,00 грн., що становить частку – 0,1866% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 20.12.2013 р. – 19.04.2016 р. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради надано Климцю Володимиру Павловичу 19.04.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів, рішення Наглядової ради та річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій 535320,00 грн., що становить частку – 35,688% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: директор ТОВ «О-НЕТ». Річні збори акцiонерiв Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року) призначили Климця Володимира Павловича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 19.04.2016 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Кагану Вадиму Владиславовичу 19.04.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій 375000,00 грн., що становить частку – 25% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: Генеральний Директор, Член Наглядової ради ПрАТ ВПБФ «Атлант». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Васляєву Віктору Володимировичу 19.04.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володіє пакетом акцій 2500,00 грн., що становить частку – 0,1666% в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: головний архітектор ПрАТ ВПБФ «Атлант». Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Суботі Олексію Михайловичу 19.04.2016 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням річних загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останніх п’яти років: начальник ВТВ ПрАТ ВПБФ «Атлант». Володіє пакетом акцій 2800,00 грн., що становить частку – 0,1866% в статутному капіталі Товариства. Рiшення прийнято річними загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол  вiд 19.04.2016 року).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Бондаренко Володимир Володимирович