Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

1.4. Місцезнаходження емітента

02100  м. Київ вул. Дубового, 37

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 

2. Текст повідомлення

 

Згідно з отриманим 22.10.2013 року від депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 15.10.2013 року, Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (код за ЄДРПОУ - 19016506, місцезнаходження – 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37) повідомляє про зміну власників акцій, яким  належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

1. Пакет власника акцій - фізичної особи, що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 13118 акцій, збільшився на 24382 акцій і становить 37500 акцій, що складає 20,00 % голосуючих акцій.

2. Пакет власника акцій - фізичної особи, що входить до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 2068 акцій, збільшився на 104995 акцій і становить 107063 акцій, що складає 71,38 % голосуючих акцій.

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Мициков Євген Юрiйович