Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

1.4. Місцезнаходження емітента

02100  м. Київ вул. Дубового, 37

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 

2. Текст повідомлення

 

Згідно з отриманим 04.03.2013 року від депозитарія ПАТ «Національний депозитарій України» зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів станом на 01.03.2012 року, Приватне акціонерне товариство «Виробнича проектно-будівельна фірма «Атлант» (код за ЄДРПОУ - 19016506, місцезнаходження – 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37) повідомляє про зміну власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій:

            1. Пакет власника акцій - фізичної особи, що входив до складу акціонерів, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що становив 2068 акцій та складав 10,0276 % голосуючих акцій, зменшився до 0 акцій і становить 0 акцій, що складає 0 % голосуючих акцій.

2. Пакет власника акцій - фізичної особи,  що становив 0 акцій, збільшився на 2068 акцій і становить 2068 акцій, що складає 10,0276 % голосуючих акцій.

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Каган Вадим Владиславович