Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акцiонерне товариство                                                                     

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19016506

1.4. Місцезнаходження емітента

02100  м. Київ вул. Дубового, 37

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 574-04-61 (044) 574-04-61

1.6. Електронна поштова адреса емітента

126@comreg.com.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://atlant.informs.net.ua/

1.8. Вид особливої інформації

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

2. Текст повідомлення

 

Повноваження посадової особи Голови Наглядової ради Товариства – Васляєва Віктора Володимировича припинено 20.12.2013 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,167%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 04.03.2011 р. – 20.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Савенкова Олександра Васильовича припинено 20.12.2013 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,14%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 04.03.2011 р. – 20.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради Товариства – Бабенка Василя Марковича припинено 20.12.2013 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 04.03.2011 р. – 20.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства – Суботи Олексія Михайловича припинено 20.12.2013 року у зв'язку з пропозицією Наглядової ради та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента: 0,187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 04.03.2011 р. – 20.12.2013 р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Голова Наглядової ради надано Климцю Павлу Анатолійовичу 20.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 71,375%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: президент ПрАТ «Олімп», перший заступник голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Позачергові збори акцiонерiв Товариства (Протокол 9 вiд 20.12.2013 року) призначили Климця Павла Анатолійовича на посаду Члена Наглядової ради, а засiдання Наглядової ради вiд 20.12.2013 року обрали його Головою Наглядової ради, згiдно Статуту Товариства.

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Кагану Вадиму Владиславовичу 20.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 25,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Генеральний Директор ПрАТ ВПБФ «Атлант». Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Члена Наглядової ради надано Васляєву Віктору Володимировичу 20.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,167%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: головний архітектор ПрАТ ВПБФ «Атлант». Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

Повноваження посадової особи Ревізора Товариства надано Суботі Олексію Михайловичу 20.12.2013 року у відповідності до пропозицій акціонерів та рішенням позачергових загальних зборів акціонерів. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,187%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: начальник ВТВ ПрАТ ВПБФ «Атлант». Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами акціогнерів Товариства (Протокол №9 вiд 20.12.2013 року).

 

3. Підпис

 

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор ____________ Мициков Євген Юрiйович