Повідомлення про порядок реалізації переважного права акціонерами

Приватного акцiонерного товариства "Виробнича проектно-будiвельна фiрма "Атлант"

(код за ЄДРПОУ-19016506, місцезнаходження – 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37),

відповідно до прийнятого рішення про приватне розміщення акцій

річними загальними зборами акціонерів від 26.04.2013 р.

 

 

Переважне право, передбачене статтею 27 Закону України "Про акціонерні товариства", мають право реалізувати особи, що є акціонерами товариства, за адресою: 02100, м. Київ, вул. Івана Дубового, 37, 2 поверх, Виробничо-технічний відділ, в робочі дні з 10-00 до 16-00.

Загальна кількість розміщуваних товариством акцій:  129 377 (Сто двадцять дев’ять тисяч триста сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Ціна розміщення: 10 (Десять) грн. 00 коп.

Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право визначається наступним чином: акціонер має право придбати розміщувані товариством прості акції у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Строки і порядок реалізації зазначеного права:

Кожен акціонер має переважне право придбавати розміщувані товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих  акцій на дату прийняття рішення про приватне розміщення акцій у  загальній кількості простих акцій.

Строк використання переважного права та надання заяв на придбання акцій на першому етапі становить: з 10.06.2013 року по 05.07.2013 року включно. Заяви акціонерів приймаються у робочі дні з 10-00 до 16-00.

Кожен акціонер, який бажає скористатися переважним правом, повинен сплатити 100% вартості акцій у термін з 10.06.2013р. по 05.07.2013 р. включно. Джерелом оплати акцій є власні кошти в національній валюті. Кошти перераховуються на поточний рахунок Товариства № 26005152898 у ПАТ Райффайзен банк Аваль, МФО 380805.

               Акціонери, які бажають скористатися своїм переважним правом, подають заяву до виконавчого органу Товариства в письмовій формі довільного змісту, в якій обов’язково зазначають кількість цінних паперів, що ним придбаваються та наступні дані:

·         для юридичних осіб - повне найменування та код за ЄДРПОУ, кількість акцій, які планується придбати в межах квоти, що визначається виходячи з обсягу емісії та частки акціонера в статутному капіталі Товариства, з зазначенням зобов’язання сплатити зазначені в заяві цінні папери відповідно до умов емісії;

·         для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер платника податків та дані документа, що посвідчує особу, місцезнаходження або адреса проживання (прописки, реєстрації), номер телефону (факсу або іншу контактну інформацію), кількість акцій, які планується придбати в межах квоти, що визначається виходячи з обсягу емісії та частки акціонера в статутному капіталі Товариства, з зазначенням зобов’язання сплатити зазначені в заяві цінні папери відповідно до умов емісії.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи.

Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та засвідчується печаткою.

У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника відповідно до чинного законодавства України.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Товариство видає письмові зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати отримання відповідних коштів Товариством.

На першому етапі розміщення укладення договорів з першими власниками – з 08.07.2013 р. по 12.07.2013 р. (включно),  з 10-00 до 17-00, з першими власниками акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій щодо яких акціонерами були надані заяви про придбання та перераховані відповідні кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій.

 

Генеральний директор